0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง
ข้อมูลการปกครอง

การปกครอง

จังหวัดน่านมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 478,227 คน

เป็นชาย 239,661 คน หญิง 238,566 คน

แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ ได้แก่

 1. อำเภอเมืองน่าน 2. อำเภอแม่จริม 3. อำเภอบ้านหลวง
 2. อำเภอนาน้อย 5. อำเภอปัว 6. อำเภอท่าวังผา
 3. อำเภอเวียงสา 8. อำเภอทุ่งช้าง 9. อำเภอเชียงกลาง
 4. อำเภอนาหมื่น 11. อำเภอสันติสุข 12. อำเภอบ่อเกลือ
 5. อำเภอสองแคว 14. อำเภอภูเพียง 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งการปกครองท้องถิ่นจำแนกได้คือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

เทศบาลเมือง 1 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน

เทศบาลตำบล 18 แห่ง ประกอบด้วย

 1. เทศบาลตำบลดู่ใต้
 2. เทศบาลตำบลกองควาย
 3. เทศบาลตำบลเวียงสา
 4. เทศบาลตำบลกลางเวียง
 5. เทศบาลตำบลขึ่ง
 6. เทศบาลตำบลปัว
 7. เทศบาลตำบลศิลาแลง
 8. เทศบาลตำบลเชียงกลาง
 9. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 10. เทศบาลตำบลนาน้อย
 11. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ
 12. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
 13. เทศบาลตำบลงอบ
 14. เทศบาลตำบลท่าวังผา
 15. เทศบาลตำบลหนองแดง
 16. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว
 17. เทศบาลตำบลยอด
 18. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้

 

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์

 

การประกอบอาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่ 44 % และอาชีพรอง ได้แก่ ทำนา 37 %

ทำสวนอื่นๆ 7 % ทำสวนยาง 6 % รับจ้าง 3 % ( ร้อยละโดยประมาณ จากการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เดือนกันยายน 2563 )