0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

16 ส.ค. 2021 ::

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันนี้ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ           ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 105 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท โดยมีนายนิพันธ์  บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนประทานการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มให้แก่ เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19  ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านจึงได้กำหนดให้ผู้แทนจำนวน 40 รายเป็นตัวแทนผู้รับทุนทั้ง 105 ราย            

                    สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่เป็นออทิสติก ซึ่งมีคุณพุ่มเป็นกำลังใจที่ให้สร้างทุนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คุณพุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ส่งเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่อง และความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด และในวันนี้จังหวัดน่านได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการต่างๆ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 105 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมอบทุน นายนิพันธ์  บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เชิญพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน มูลนิธิคุณพุ่ม ที่มีให้แก่ผู้เข้ารับทุน จากนั้นผู้แทนผู้รับประทานทุนฯ ได้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งผู้เข้ารับประทานทุนต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา ทรงประทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับประทานทุนในครั้งนี้ จากนั้นนายนิพันธ์  บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมชมห้องเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน และเยี่ยมชมบูทจัดแสดงของโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery