0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

18 ส.ค. 2021 ::

น่าน จัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยการนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด อำเภอ มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกซ้อม ให้สอดคล้องตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด ทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงานและการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด และสามารถนำไปทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery