0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 ส.ค. 2021 ::

ผลการตัดสินชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบจังหวัดน่าน

  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดน่าน คัดเลือกชุมชนบ้านก๋ง  ธกส.เวียงสา และอำเภอบ้านหลวง เป็นตัวแทนชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบส่งเข้าแข่งขันระดับประเทศ

                       นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง  รองเจ้าคณะจังหวัดน่านประธานฝ่ายสงฆ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  2564 ณ ห้องประชุมเจ้าสุรยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน  มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ  ผลการประเมินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม ประจำปี  2564  จากการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม จำนวน 286 ชุมชน  ผลปรากฏว่า ชุมชนบ้านก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา ได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดน่าน สู่การคัดเลือกระดับประเทศ  ขณะที่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมจำนวน 540 องค์กร มติที่ประชุมคัดเลือกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเวียงสา เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเป็นตัวแทนของจังหวัดน่านเข้าแข่งขันระดับประเทศ ขณะที่อำเภอบ้านหลวง ได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่จังหวัดน่านส่งเข้าแข่งขันสู่การคัดเลือกระดับประเทศต่อไป  ซึ่งชุมชน องค์กรและอำเภอต้นแบบ ต้องมีคุณสมบัติในการเชื่อมโยง “บวร” เข้าด้วยกัน มีการประกาศคุณธรรม และสิ่งที่อยากทำ มีการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อ Social อย่างแพร่หลาย เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ประชาชนให้ความร่วมมือ สังคมน่าอยู่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้ส่งรายชื่อทั้ง 3 องค์กรข้างต้นเป็นตัวแทนของจังหวัดน่านเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
                       รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย พร้อมทั้งพัฒนาประเทศให้สมดุล ทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปเพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา สร้างสังคมคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุข ร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา ตลอดจนนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดความมั่งคั่ง บนฐานของการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกลุ่มอย่างมีพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery