0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 ส.ค. 2021 ::

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชนจังหวัดน่าน 50 แปลง เน้นย้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน

ายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ให้แก่ประชาชน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย ปันสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน' ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ 1 บ้านนาท่อ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะให้การต้อนรับ ในพิธีดังกล่าวได้ส่งมอบโฉนดที่ดินจำนวน 50 แปลงให้แก่ประชาชน หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จำนวน 10 แปลง ซึ่งประชาชนผู้รับมอบที่ดินต่างกล่าวแสดงความดีใจ ที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่ครอบครองอยู่และรอคอยนานนับชั่วคน

                  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญ ของปัญหา การมีที่ดินทำกินของประชาชน เร่งรัดให้มีการทำแผ่นระวางออกเดินสำรวจเพื่อให้ประชาชน ได้ครอบครองโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินในครั้งนี้จะเสียค่าธรรมเนียม 110 บาทต่อแปลง ส่วนที่เหลือรัฐบาลรับผิดชอบ ซึ่งหากประชาชนจ่ายเองปกติจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแปลงละ 3,500 บาท สำหรับจังหวัดน่าน มีที่ดินที่ได้รับการจัดสรร 2,300 แปลง อำเภอเมืองน่าน 560 แปลง โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า รัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหา ให้แก่ประชาชน แต่ในปี 2565 งบประมาณถูกตัดไป เนื่องจากผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม ก็จะเร่งหางบประมาณอื่นมาดูแล เพื่อให้ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน ทั้งนี้เมื่อได้รับแล้วก็ขอให้เก็บรักษาดูแลไว้ให้ดี ให้สามารถนำที่ดินมาทำกิน ทำประโยชน์ในการสร้างรายได้เลี้ยงชีพ อย่ายกที่ดินให้คนอื่น ให้ระมัดระวังเรื่องการทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับที่ดิน ขอให้รักษาที่ดินให้ดีและส่งมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery