0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

08 ก.ย. 2021 ::

น่านพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลค วิล รีสอร์ท  นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน 250 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                    ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  บัญญัติให้จังหวัดมีหน้าที่นำภารกิจของรัฐและโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดให้มีการบริหารภาครัฐ  เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว และมีคุณภาพ รวมถึง การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งรัฐบาลได้มีการตรากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ  เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน   ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการ จังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐ  ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดี การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการพิจารณาของทางราชการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานคลังจังหวัดน่าน  และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน  ในการมเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery