0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ต.ค. 2021 ::

การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชุดปัจจุบัน จะครบกำหนดตามวาระ ๓ ปี ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลกองทุน เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีกำหนดเปิดรับการสมัครผู้ที่สนใจสมัครหรือต้องการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านการประเมินผล ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการสรรหา โดยกำหนดระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ระหว่างวันที่ ๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วย