0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

14 ธ.ค. 2021 ::

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผาขวาง,บ้านใหม่ผาขวาง หมู่ที่ 4,10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผาขวาง,บ้านใหม่ผาขวาง หมู่ที่ 4,10 ตำบลบ่อ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,530,574.04 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สตางค์)