0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ธ.ค. 2021 ::

คณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ และตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในพื้นที่อำเภอปัว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพระดับพื้นที่ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเดิมสายป่ากลางถึงแยกทางหลวงหมายเลข 1081 (บ้านตีนตก) ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองรั้ง) บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว ความยาว 350 เมตร งบประมาณกว่า 1.2 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือที่ทำการปกครองอำเภอปัว โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว นำคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
พลเรือเอกพิเชฐกล่าวว่า การลงพื้นที่ ดังกล่าวเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ พบว่า มีความคืบหน้าไปมากประชาชนสามารถได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทางด้านการเกษตรการสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน โดยมีข้อร้องเรียน เช่น การขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค ระบบน้ำทางการเกษตร และถนน เชื่อมต่อจากพื้นที่เกษตร เพื่อขนพืชผลทางเกษตรไปจำหน่าย ซึ่งจะสรุปนำเสนอ รองนายกรัฐมนตรีต่อไป

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery