0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ม.ค. 2022 ::

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 21/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี โดยได้มาซึ่งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี กระทำได้สองวิธีคือ การสมัครด้วยตนเอง และการเสนอชื่อ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้และต้องเสนอประวัติพร้อมข้อมูลรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 11 – 14 และ 17 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสภาสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี