0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

25 ม.ค. 2022 ::

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหว

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยโครงการฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันเพื่อพัฒนา ฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery