0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

30 ม.ค. 2022 ::

การตามนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการสูบส่งน้ำระยะไกลไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ง ภายใต้แนวคิด "สูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง"

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำคณะ ลงพื้นที่จุดสูบน้ำระยะไกล จากแหล่งน้ำดิบแม่น้ำน่าน ไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ให้ราษฎรที่ประสบภัยแล้งช้ำซากบ้านห้วยเดื่อ อำเภอท่าวังผา
ที่แม่น้ำน่าน บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอทำวังผา จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และคณะลงพื้นที่จุดสูบน้ำ แหล่งน้ำน่าน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการสูบส่งน้ำระยะไกลไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ง ภายใต้แนวคิด "สูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง" สูบน้ำจากแม่น้ำน่าน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ในอ่างเก็บน้ำ ของชุมชนหมู่บ้าน ที่ประสบภัย เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อใช้น้ำดิบมาผลิตประปาของราษฎรอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยได้จัดชุดปฏิบัติการ พร้อมเครื่องสูบน้ำระยะไกล นำเครื่องมือและอุปกรณ์ เข้าดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล พร้อมวางท่อสายยางขนาด 6 นิ้ว และทดสอบระบบส่งน้ำ โดยใช้การสูบส่งน้ำระยะไกล สูบลงในอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ของหมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าว มีประชาชนร้องขอ เมื่อขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery