0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

25 ธ.ค. 2020 ::

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติภารกิจดังนี้

- เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องทางจราจรทางเลี่ยงเมืองน่าน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

S__28852586.jpg (369 KB)


- เวลา ๑๓.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจดทะเบียนนิติบุคคลสำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดน่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

S__28852587.jpg (118 KB)

- เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เพื่อคัดเลือกชุมชนนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

S__28852588.jpg (121 KB)

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery