0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

04 ก.พ. 2022 ::

งาน "สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ" ประจำปี 2565

จังหวัดน่าน จัดงาน “สืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ” ประจำปี 2565
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ" ประจำปี 2565 ณ หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กำนัน ผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อำเภอบ่อเกลือ ถือเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน ซึ่งมีจุดเด่นมากมายหลากหลายด้าน อาทิ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และวัฒนธรรมชนเผ่าที่ยาวนาน ทุกภาคส่วน จึงได้พร้อมใจกัน จัดงาน "สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ" ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมชนเผ่า ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลือให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ในภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ภายในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ และของดีแต่ละตำบล นิทรรศการของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ การประกวดซุ้มวัฒนธรรมแต่ละตำบล การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดาบ่อเกลือ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดไก่พันธุ์ลัวะ การระกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การจัดการแข่งขันการสานไม้ไผ่ การประกวดซุ้มกาแฟ การประกวดการจัดกระเช้าของฝาก ของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากเกลือสินเธาว์ภูเขา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน และการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรของประชาชนในพื้นที่ การจัดงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ่อเกลือเป็นอย่างดี โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 200,000 บาท ซึ่งการจัดงานในปีนี้พี่น้องชาวอำเภอบ่อเกลือ และอำเภอใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery