0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

09 ก.พ. 2022 ::

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีศพ

ด้วยรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้น้อมรับพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง