0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

10 ก.พ. 2022 ::

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการผลักดันข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และการพิจารณากำหนดประเด็นข้อเสนอของจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery