0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.พ. 2022 ::

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำหนดเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๕  จำนวน ๕๕ ราย รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบท้ายนี้