0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 ก.พ. 2022 ::

จังหวัดน่าน มอบทุนแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตร ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565

วันนี้ 21 ก.พ. 65 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565 ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดน่าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุตรที่กำลังศึกษาของครอบครัวข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดน่าน เป็นมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนและขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร
ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยจัดสรรเงินให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำหนด และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 55 ราย ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 20,000 บาท ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน 26,000 บาท และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน จำนวน 2,000 บาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน จำนวน 2,000 บาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จำนวน 2,000 บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จำนวน 2,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จำนวน 20,000 บาท บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด จำนวน 20,000 บาท บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จำนวน 20,000 บาท บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,000 บาท โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตร ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery