0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

01 มี.ค. 2022 ::

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ มีความเสียสละในกรอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอให้จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการข้างต้นให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง