0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

03 มี.ค. 2022 ::

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดน่าน ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

คณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดน่านประชุมเพื่อร่วมกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดน่าน ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ซึ่งได้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ 8 คน จากทุกภาคส่วนมีหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงานและวิเคราะห์ความต้องการ
รงงานและการพัฒนาทักษะในงานต่างๆในต่างจังหวัด ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2560 ถึง 2564 ประกอบด้วย 3 กลุ่มเป้าหมายคือภาคเกษตรภาคการท่องเที่ยวและบริการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP มีเป้าหมายแรงงาน 14,255 คน เป้าหมายตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่านปี 2565 ถึง 2570 มีทิศทางในการพัฒนากำลังคนของจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี สนับสนุนขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดน่านน่านเมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย สุขภาพดีสร้างโอกาสและสังคมร่มเย็น สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง และสุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มใช้งานระบบ ตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่านต่อไป
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery