0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ประกาศขายทอดตลาด

01 มี.ค. 2022 ::

การประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการเป็นที่ราชพัสดุ ลำดับที่   นน.๔๕๔, นน.๔๕๕, นน.๔๕๖ จำนวน ๓ หลัง

ด้วยเทศบาลตำบลกลางเวียง มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการเป็นที่ราชพัสดุ ลำดับที่   นน.๔๕๔, นน.๔๕๕, นน.๔๕๖ จำนวน ๓ หลัง เพื่อให้การดำเนินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย