0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

07 มี.ค. 2022 ::

กิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่านในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบ
กองทุนพัฒนาเด็กขนบท ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน
โดยส่งมอบเงินบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหรือสำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัดน่าน หรือโอนเข้า
บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาบิ๊กขี น่าน เลขที่บัญชี984-1-88830-0
ชื่อบัญชี "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน"
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565