0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 ธ.ค. 2020 ::

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายนิพันธ์ บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery