0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

08 มี.ค. 2022 ::

สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเ

ตามที่ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม ได้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องฝ้ายขิด (ชั้น ๑) โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ

  • gallery