0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

22 มี.ค. 2022 ::

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน พิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน พิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ
ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.น่าน)ครั้งที่ 2/2565 คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน โดยที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการทดแทนตำแหน่งเดิม ที่ว่างลง ซึ่งเป็นส่วนของคณะกรรมการ ที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่หมดวาระลง โดยได้แต่งตั้ง ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 4 คนประกอบด้วย นางยุพา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นางอรพิน อินทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ และนายสมคิด กันบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการประกอบด้วย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก กิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในวงเงิน จำนวน 488,300 บาท โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นหน่วยดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ในการสร้างแนวกันไฟ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยได้เพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์ป่าไม้น่าน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ
ส่วนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว งบประมาณ 313,650 บาท หน่วยดำเนินงานคือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดิมมีกิจกรรมดำเนินการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้า และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กลุ่มเป้าหมาย ที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับการอบรมได้ขอยกเลิกการเข้ารับการอบรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมการอบรมต้องสัมผัสร่างกาย จึงขอปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวแทน ดำเนินการ 5 รุ่นรุ่นละ 20 คน เช่น อบรมบาริสต้า มืออาชีพ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว การสร้างร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้อนุมัติการนำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ไปจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือ(ค่า K)โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันกิจกรรมซ่อมผิวทางหลวงหมายเลข 133 ตอนแม่สะนาน-ผักเฮือก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 9,887.46 บาท ให้แก่บริษัทแพร่ธํารงวิทย์ จํากัด หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คือ แขวงการทางหลวงน่าน ที่ 2
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery