0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

04 เม.ย. 2022 ::

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน 4-6 เมษายนนี้ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน 4-6 เมษายนนี้ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และคณะ ประชุมคณะทำงานจังหวัดน่านเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับฟังข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายนนี้
โดยในวันนี้ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดน่าน เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และติดตามผลการดำเนินงานรับฟังข้อมูลพร้อมและเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดการปัญหาที่ดินชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่าน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การดำเนินงาน Nan Connext การพัฒนาและยกระดับเมืองน่านสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) องค์การยูเนสโก ความคืบหน้าการดำเนินโครงการศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐ การบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz และ Live สดทางเพจ สวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์ ,เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
และในบ่ายวันนี้ยังเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดน่าน (Nan Sandbox) ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย
สำหรับในวันพรุ่งนี้ ทางคณะฯจะลงพื้นที่โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงบ้านสบขุ่น (ฝ่ายน้ำคางพร้อมระบบส่งน้ำ) ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สำหรับบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ และภาคบ่ายลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าในการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารปลอดภัยจังหวัดน่าน ณ ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐ ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery