0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

28 เม.ย. 2022 ::

การประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาจังหวัดหลายโครงการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาจังหวัดหลายโครงการ
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.น่าน) ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 กรณีนำเงินเหลือจ่ายหรือเงินจากโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการให้แล้วเสร็จไปชดเชยเงินที่ถูกพับไปของโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเวียงวรนครสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยการดำเนินงานที่ทำการปกครองอำเภอปัว ซึ่งอำเภอปัวได้ลงนามในสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเคพีเอ็นจิเนียริ่ง 999 ในวงเงินกว่า 9 ล้าน 8 แสนบาท เหรอ มีปัญหาในเรื่องของการขยายสัญญาจ้างจนส่งผลให้งบประมาณถูกพับไป ขอให้จังหวัดพิจารณา ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือขอปรับแผน การใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการดังกล่าวงวดที่ 3 และงวดที่ 4 รวมวงเงินกว่า 5 ล้าน 4 แสนบาท เพื่อให้การดำเนินโครงการต่อเนื่องแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอปรับแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนชุมชนและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชนโดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE วงเงินกว่า 3 แสน 7 หมื่นบาท หน่วยดำเนินการคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ที่ประชุมเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อยอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ วงเงินกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาท โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จากเดิมปฏิบัติการในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเวียงสาเป็นปฏิบัติการทั้ง 15 อำเภอในจังหวัดน่าน กลุ่มเป้าหมาย 37 รุ่นรุ่นละ 50 คนรวมเป็น 1,850 คน
ที่ประชุมอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร กลุ่มพืชทางเลือก ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยพืชทางเลือกวงเงิน 900,000 บาทโดยหน่วยดำเนินการสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
ที่ประชุมเห็นชอบการขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ซึ่งมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านยื่นข้อเสนอโครงการและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ใน 9 อำเภอ 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 93 เทคโนโลยีรวมงบประมาณกว่า 9 ล้าน 4 แสนบาท
นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อดูแล้งปี 2565/66 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับข้อกำหนด สทนช. ในการเสนอแผนโครงการ จึงเห็นควรบรรจุโครงการที่จะเสนอโดยส่วนราชการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยสำนักงานจังหวัดน่านจะตรวจสอบข้อมูลของโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของการเสนอโครงการ
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery