0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

04 พ.ค. 2022 ::

จังหวัดน่านจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

จังหวัดน่าน เปิดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565
ที่ฝายคอกหมูหินทิ้ง ลำน้ำกูน บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
โดยมีกิจกรรมทำการสร้างฝายชะลอน้ำ และปรับปรุงปรับภูมิทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำกูน ในการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ช่วยลดปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือราษฎร์ในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีน้ำใช้ทำการเกษตร จังหวัดน่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการและการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่เป็นคุณอเนกอนันตน์แก่ประชาชน อีกทั้งทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ จัดตั้ง โครงการ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ในการพัฒนาประเทศ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อกับเก็บน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าต้นน้ำป่า ตามรอยพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสานต่อต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ ทหารตำรวจ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครรักษาดินแดน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ จัดตั้งโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ในการพัฒนาประเทศ ได้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง สืบไป
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery