0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 พ.ค. 2022 ::

น่านประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ นายอำเภอ สังกัดจังหวัดน่าน

น่านประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ นายอำเภอ สังกัดจังหวัดน่าน
วันนี้ 9 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (นายอำเภอ) จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง นายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ นายอำเภอสองแคว นายธีระ แก้วมา นายอำเภอบ่อเกลือ และนางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับเครื่องหมายฯประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติในฐานะเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ซึ่งจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเอง และวงศ์ตระกูลต่อไป
ตามที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery