0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

10 พ.ค. 2022 ::

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังห

คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดน่าน ประชุมเพื่อร่วมวางมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ความคืบหน้าการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ integrity and transparency Assessment : ITA ประจำปี 2565
ในการนี้มีการปรับ "คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดน่าน" เป็น "คณะอนุกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน" โดยไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง
สำหรับการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติจังหวัดน่าน ในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นที่น่าสนใจคือ นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาหลักนำทาง (เสาหลักลาย) ที่แขวง ทางหลวงน่านที่ 1 นำไปติดตั้งแทนเสาคอนกรีต บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 ภูเพียง-แม่จริม ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งกรณีป้ายจราจรเส้นทางบ่อเกลือด้วย
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery