0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

17 พ.ค. 2022 ::

จังหวัดน่าน เปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 OTOP Product Champion: OPC ระดับจังหวัด

จังหวัดน่าน เปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 OTOP Product Champion: OPC ระดับจังหวัด
ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเปิดให้กลุ่มอาชีพกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดทั้งปี
ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดน่าน มียอดของการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 765 กลุ่ม /2,054 ผลิตภัณฑ์ สำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดน่านได้กำหนด
ในการดำเนินการคัดสรรขึ้น จำนวน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์มาสมัครเข้ารับ การคัดสรรฯ รวมทั้งสิ้น 81 กลุ่ม 129 ผลิตภัณฑ์ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รวม 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาหาร จำนวน 28 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 13ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 67 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ โดยการดำเนินการคัดสรรฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีการพัฒนา ร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ในระดับจังหวัด เพื่อส่งเข้า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 เพื่อรับการคัดสรรในระดับประเทศต่อไป
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery