0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

03 มิ.ย. 2022 ::

น่าน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่หอปร

น่าน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ที่หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จังหวัดน่าน จัดพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี
โดยพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประชาชนชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ซึ่งพระองค์ทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตร ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฟื้นฟูดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ของราษฎร ทรงพระกรุณา ส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป เป็นต้น
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery