0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวสมัครงาน

10 มิ.ย. 2022 ::

เปิดรับสมัครคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้