0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

02 ส.ค. 2022 ::

น่านประชุมพิจารณาร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชัน 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน

น่านประชุมพิจารณาร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570
ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชัน 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรี อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 ภายใต้แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบอัจฉริยะ (Resilience by Smart DRM for 3s) โดยมีเป้าหมาย ลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ และประยุกต์ใช้งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทันการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผน ปรับแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2564-2570และ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อนำเสนอแผนให้คณะกรรมการเห็นชอบและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป
สำหรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยลดความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย เสริมสร้างระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญา ใช้เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนัก และเข้าร่วมความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ เป็นการกำหนดแนวทางของการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉินและแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินงานภายหลังเกิดภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ชุมชนหรือสังคมสามารถฟื้นฟูกลับมาได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน มีจำนวน 7 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 หลักการ ดังนี้ หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย บทที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัยของจังหวัด บทที่ 3 มาตรการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัด บทที่ 4 การเตรียมความพร้อม บทที่ 5 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ บทที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และบทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery