0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

03 ส.ค. 2022 ::

สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประชุมหารือสรุปปัญหาหลังจากได้ลงพื้นที่ มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์

สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประชุมหารือสรุปปัญหาหลังจากได้ลงพื้นที่ มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ การบุกรุกเขตล้ำลำน้ำ ที่ดินของรัฐในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ที่ห้องประชุมพระเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการสำนัก ป.ป.ช. ภาค 5 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชุม หารือสรุปปัญหา หลังจากได้ลงพื้นที่ มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ การบุกรุกเขตล้ำลำน้ำ ที่ดินของรัฐพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้ลงพื้นที่อำเภอปัว จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การรุกล้ำลำน้ำ /ที่ดินของรัฐ) การรุกล้ำลำน้ำปัว พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน บริเวณลำน้ำปัว ตำบลเจดีย์ชัย และฝายน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว
จากสภาพปัญหา คือผู้ประกอบการรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ มีการปิดกั้นลำน้ำและกั้นพื้นที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากลำน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยดีจากผู้ประกอบการ โดยพบว่าบางรายอาจจะไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์แม้มิได้ทำความผิด แต่ก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขที่หลังอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่สปัน/และบ้านสะกาด กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการให้อนุญาต ตามคำร้องขอตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด และการกระทำล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่มีการขออนุญาต ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ช.ส่วนกลาง สนง.ป.ป.ช.ภาค 5 สนง.ป.ป.ช. จังหวัดน่าน และภาคประชาชนชมรม STRONG(สตรอง)จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการร่วมกันในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา และความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรณีการรุกล้ำลำน้ำปัว พื้นที่อำเภอปัว ปัญหา คือผู้ประกอบการรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ มีการปิดกั้นลำน้ำและกั้นพื้นที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากลำน้ำ
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยดีจากผู้ประกอบการ โดยพบว่าบางรายอาจจะไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์แม้มิได้ทำความผิด แต่ก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขที่หลังอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่สปัน/ กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการให้อนุญาตตามคำร้องขอตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด กับกระทำล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่มีการขออนุญาต ซึ่ง การประชุมหารือร่วมกับ จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดน่าน และภาคประชาชนชมรม STRONG(สตรอง)จิตพอเพียงต้านทุจริต ถึงข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไป
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery