0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

30 ส.ค. 2022 ::

น่านจัดรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และมาตรการกวดขันวินัยจราจร

น่านจัดรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และมาตรการกวดขันวินัยจราจร
ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่านจัดพิธีเปิดการรณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100% และมาตรการกวดขันวินัยจราจร” จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีเป้าหมาย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจนเกิดความเคยชิน และสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรตระหนักและเร่งให้สร้างมาตรการในองค์กร ตลอดจนกำกับทั้งการเข้าออกของประชาชน นักเรียนนักศึกษาสวมหมวกนิรภัย 100%
ในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย
จุดที่ 1 บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 1 เวลา 09.30 - 11.30 น. และ จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ น่านนคร เวลา 15.30 - 17.30 น. และได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 15 อำเภอ โดยการบูรณาการภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด สาขาน่าน ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลน่าน ในการอบรมผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร “วินัยจราจรข้างถนน” สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ในการจัดตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร และได้รับการสนับสนุน “ผู้ขับขี่ตัวอย่าง” จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารอีกด้วย
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery