0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

15 ก.ย. 2022 ::

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ผลักดันสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเมืองน่าน เพื่อเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ระยะ 5 ปี ในการดำเนินการในห้วงปี 2566-2570 ในการขับเคลื่อนแผนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ การจัดงานมหกรรม Nan Art and Craft Festival 2022 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน การจัดงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO ในระดับประเทศและนานาชาติ และการจัดทำร่างใบสมัครเมืองสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ไตรมาสที่ 2-3 ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้น มีกระแสการตอบรับในระดับดีมาก และกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสนอให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีพื้นที่ในการนำสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

ซึ่งการดำเนินงานและการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ไตรมาสที่ 3 ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์ของน่าน อาทิ การจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 9 ตอน “ปั๋นศิลป์ ถิ่นน่าน สร้างสรรค์” @Nan Experience and Creative Space การจัดกิจกรรม “ผ้าห่อคัมภีร์” และกิจกรรม “ปักลายหมอน” เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์น่าน การจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กับกิจกรรม “Nan’s highland café crafts coffee & culture” และกิจกรรมเทศกาลม้ง วิถีภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษา และในปลายเดือนกันยายน - 3 ตุลาคม 2565 จะจัดงานเทศกาล "โลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา" ขึ้น เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าชาวไทยภูเขา และชาวพื้นเมืองด้วย

ส่วนของความคืบหน้าในการจัดเตรียมใบสมัครเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน ซึ่งคณะทำงานจัดทำใบสมัครฯ ได้จัดประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยทาง อพท.6 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการและกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ) และ รศ.ดร.วิติยา

ปิตังนาโพธิ์ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่าน ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำใบสมัครฯ อีกทั้งได้มีจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ซึ่งจังหวัดน่านสามารถนำแผนดังกล่าวเป็นมาข้อมูลประกอบการเขียนใบสมัคร ข้อ 11 คือ Contribution to Achieving the objectives of the Network (การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์) โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2565

 ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery