0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

15 ก.ย. 2022 ::

ประชุมจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ.2564-2570

น่าน จัดประชุมจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ.2564-2570

ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ.2564-2570 โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งให้จังหวัดเตรียมการจัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเค้าโครงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 ประกอบกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้แจ้งเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 โดยมอบหมายให้กระทรวง กรม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนฯ เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ มีข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวทางปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่ และสามารถประกาศใช้ภายในปี 2565 คู่ขนานไปกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570

ทั้งนี้นอกจากทางจังหวัดน่าน ได้จัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว ยังได้แจ้งให้อำเภอจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของตน จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2564-2570 ตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งจากนี้เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เห็นชอบแล้ว จะเสนอให้ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่นประกาศใช้แผน พร้อมทั้งจัดส่งแผนดังกล่าว ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่และรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป

สำหรับร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 7 บท อาทิ เนื้อหาเกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ วัตถุประสงค์ของแผน ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัยของจังหวัด มาตรการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัด การเตรียมความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากรสาธารณภัย บุคลากร การอพยพ การแจ้งเตือน การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ ทั้งการเผชิญเหตุ การบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟู เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery