0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ก.ย. 2022 ::

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโ

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 พร้อมด้วย พลเอก สนธยา ศรีเจริญ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา อนุกรรมาธิการ ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ฯ และคณะลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการให้การต้อนรับ
สำหรับการลงพื้นที่ ได้ติดตามโครงการต่าง ๆ อาทิ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางอธิพรรณ ประสมทรัพย์ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน ได้พัฒนาครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการปรับพื้นที่ขนาด 1 ไร่ เป็นหนองน้ำ จำนวน 2 บ่อ งบประมาณ 26,000 บาท ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงของครัวเรือน งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากคณะรัฐมนตรี ของวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ร่วมดำเนินการกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน งบประมาณ 521,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต สร้างโรงเรือนประกอบเสร็จ จำนวน 4 โรงเรือน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้ นอกจากนี้โรงเรือนยังใช้ประโยชน์ในการปลูกสมุนไพร (กัญชา) โดยได้รับอนุญาตการปลูกถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ปัจจุบันทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้นำกัญชาไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และต่อยอดเชิงธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสมุนไพร เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ แปลงใหญ่ข้าวบ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง สมาชิก 50 ราย พื้นที่ 339 ไร่ ร่วมดำเนินการกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน งบประมาณ 2.9 ล้านบาท เช่น รถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า รถเกี่ยวนวดข้าว 93 แรงม้า เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ขนาด 6 ตัน เป็นต้น ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าไถเตรียมดิน ร้อยละ 20 ลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยว ร้อยละ 40 และสามารถเพิ่มคุณภาพจากการจำหน่ายข้าว จากเดิม ราคา 8,400 บาท/ไร่ เป็น 18,750 บาท/ไร่
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง สมาชิก 246 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่ ร่วมดำเนินการกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน งบประมาณ 2.9 ล้านบาท เช่น สร้างโรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ เครื่องลับมีด สายพานลำเลียงมะม่วง สายพานคัดมะม่วง เครื่องชั่งดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งเสริมให้มีการเปิดรับสมาชิกแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพดี และสามารถได้รับมาตรฐาน GAP ทุกแปลง และเพิ่มช่องทางการตลาดแบบออนไลน์
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 พบว่าแต่ละโครงการ ล้วนเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี พร้อมรับข้อเสนอแนะ และปัญหาที่เกิดขึ้นรวบรวมเสนอ เพื่อขอรับการสนับสนุน แก้ไขจากรัฐบาลต่อไป
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery