nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวพระราชกรณียกิจ

20 ธ.ค. 2020 ::

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

15 พฤษภาคม 2562 เวลา13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่38 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมรับเสด็จพร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับเสด็จ ในครั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 ตั้งอยู่ในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื้อที่ประมาณ 42ไร่ เพื่อน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ นำไปสู่การขยายผลให้กับทหารกองประจำการของหน่วยทหารกำลังพลและราษฎร์ในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป โดยโครงการทหารพันธุ์ดีประกอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ดังนี้

  1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง กรมทหารพรานที่ 32
    • กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ลูกผสมพันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์ จำนวน 1,000ตัว โดยมีการเลี้ยงแบบระบบกึ่งขังกึ่งปล่อย
    • กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีการเลี้ยงไก่ดำภูพาน 50 ตัวและไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 200ตัว
  2. กิจกรรมการเลี้ยงหมู กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่ 2 โดยมีการเลี้ยงหมูป่าและหมูเหมยซาน จำนวน 17 ตัว
  3. กิจกรรมการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับ มทบ.38 จัดทำแปลงปลูกหญ้าเนเปีย์ปากช่อง 1เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารขัน เพื่อลดต้นทุนรายจ่าย
  4. กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่ มีการเลี้ยงเป็ดไข่จำนวน 1,000ตัว โดยปศุสัตว์จังหวัดน่านได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู ดูแลด้านสุขภาพ สนันสนุนด้านอาหารการเลี้ยงเป็ดในโครงการฯ

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่สนับสนุนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นไปตามแนวพระราชดำริ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม