nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวพระราชกรณียกิจ

20 ธ.ค. 2020 ::

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ บริเวณศูนย์สาธิตการสร้างตนเอง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ บริเวณศูนย์สาธิตการสร้างตนเอง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะข้าราชการฯ เฝ้ารับเสด็จ

ในโอกาสนี้ นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี ในโครงการจัดทำต้นแบบโครงสร้างป้องกันดินถล่ม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันดินถล่มโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม โดยจำลองสถานการณ์กรณีเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนรักษ์ภูฟ้าด้านธรณีพิบัติภัยให้กับแกนนำเยาวชนในอำเภอบ่อเกลือ และในโอกาสเดียวกันนี้ ด.ญ.กมลรัตน์ สุยะ ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนรักษ์ภูฟ้าด้านธรณีพิบัติภัย กราบบังคมทูลรายงานบทบาทของเยาวชนในการสนับสนุนงานการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม