0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ก.พ. 2021 ::

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองน่าน 2564

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในกิจกรรม เอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่ ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา โมเดล”
ที่แปลงเกษตรโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ "โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา" เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ของจังหวัดน่านและทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวมพลังความสามัคคีในการจัดกิจกรรมกิจกรรมเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ "โคก หนอง นา โมเดล”
สำหรับการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดน่านได้ร่วมกับศูนย์ กสิกรรมธรรมชาติ ชุมชนต้นน้ำน่าน เพื่อร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ โคก หนอง นา โมเดล โดยการทำเกษตรซึ่งปลอดภัย ปราศจากการใช้สารเคมี นำไปสู่การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเป็นตันแบบ ในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของชุมชน ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมประกอบด้วยการขุดเหมืองไส้ไก่ ขุดหนองน้ำ ขุดนาข้าว และเตรียมพื้นที่ กิจกรรมปรับปรุงดิน (คลุมดิน ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยเอาวัสดุ จากเปลือกข้าวโพด โดยมีวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ชุมชนต้นน้ำน่าน มาให้ความรู้

  • gallery
  • gallery
  • gallery