nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวหน่วยงานในจังหวัด

25 ธ.ค. 2020 ::

จังหวัดน่าน จัดงาน "เดินตามรอยพ่อ" มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 5

(25 ธันวาคม 2563) นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน "เดินตามรอยพ่อ" มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลล้านนา น่าน , เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยผ่านการคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ให้จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ดำเนินการจัดงาน "เดินตามรอยพ่อ" มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่สากล อย่างต่อเนื่องโดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอการ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดค่านิยมในการบริโภคอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ
โดยกำหนดงาน "เดินตามรอยพ่อ" มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมด้านการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดน่าน ได้แก่ ส้มสีทองอินทรีย์ ส้มสีทองปลอดภัย พืชผักอินทรีย์ พืชผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตร กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ กิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน การเล่นเกมส์ถามตอบปัญหาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

  • gallery
  • gallery
  • gallery