0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

04 มี.ค. 2021 ::

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดน่าน

น่าน-จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดน่าน จัดพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ถวายเป็นพระราชสักการะและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD, การมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างเดินไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1, การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธิตการฝึกอาชีพ อาทิ เชฟทำอาหาร (หมี่เขย่า,ข้าวจี่เบอร์เกอร์) ช่างตัดผม เป็นต้น

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และได้ถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทย วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีจึงเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” พร้อมให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ

154672776_1858334854322689_3201036816720324445_o.jpg (481 KB)  153398527_1858333884322786_3029103069664226813_o.jpg (397 KB)  151609798_1858335010989340_3718180674150976582_o.jpg (406 KB)  153205435_1858335417655966_2204138192390552_o.jpg (382 KB)