0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

05 มี.ค. 2021 ::

จังหวัดน่านถูกคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องใช้แพลตฟอร์มช่วยเหลือ SMEs แบบบูรณาการครบวงจร

จังหวัดน่านถูกคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องใช้แพลตฟอร์มช่วยเหลือ SMEs แบบบูรณาการครบวงจร
รองประธานคณะกรรมมาธิการ เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังวุฒิสภาคนที่2 หารือผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กรณีเลือกจังหวัดน่านเป็นจังหวัดนำร่องใช้แพลตฟอร์มช่วยเหลือ SMEs แบบบูรณาการครบวงจร
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมมาธิการ เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังวุฒิสภาคนที่2 และผู้บริหาร SMEs bank เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยได้คัดเลือกจังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรกในการเป็นต้นแบบในการใช้ Platfrom ดังกล่าว ซึ่งจะประสานทุกหน่วยงานที่ทำงานสนับสนุน SMEs เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พลังงานจังหวัด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะทดลองนำร่องที่จังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรก กระบวนการทำงานดังกกล่าวจะทราบกระบวนการทำงานสนับสนุน SMEs ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เครือข่าย การส่งต่อบริการ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ทั้ง ออนไลน์ ออฟไลน์ในการส่งต่อ มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึง บูรณาการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานแก้ปัญหาดีขึ้น ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในหลากหลายสาขา ระบบดังกล่าวหากออนไลน์จะได้ข้อมูลการแก้ปัญหาของ SMEs ว่าอยู่ในขั้นตอนใด มีต้องการอะไร เป็นข้อมูลแบบ Real Time จังหวัดน่านนับเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง มีเครือข่ายที่ดี แพลตฟอร์มดังกล่าว หากทดลองแล้วประสบความสำเร็จ จะเป็นต้นแบบพัฒนา SMEs และขยายผลไปยังอีก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ก่อนจะขยายผลไปยังระดับประเทศต่อไป

ธนวันต์ ชุมแสง / ข่าว
ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล /ภาพ

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery