0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

06 มี.ค. 2021 ::

พิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน

น่าน เปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร พร้อมหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล
ที่เวทีกลางบริเวณริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดน่าน จัดพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
สำหรับงานประจำปีและของดีเมืองน่าน เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 5-14 มีนาคม 2564 ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ภายใต้แนวคิดจัดงานสืบสาน ต่อยอดของดีเมืองน่าน ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมเป็นน่าน เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO อีกทั้งจัดขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมพัฒนาการผลิต ภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการการจัดงานร่วมกันของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัดกิจกรรมของดีเมืองน่าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดของดีเมืองน่าน การประกวดธิดาดอย การแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดนางสาวน่าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการออกสลากการกุศลจังหวัดน่าน เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน - ข่าว

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery