0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 มี.ค. 2021 ::

พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
วันนี้ (8 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และ กรรมการกำกับห้องสอบ ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมือง จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดน่านร่วมพิธี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และ กรรมการกำกับห้องสอบในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 102 แห่ง รวม 28,224 รูป ตามที่ สำนักงานแม่กองบาลี ได้ประกาศเรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1-2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3,4,5 ในวันที่ 8-9-10 มีนาคม 2564 ในสนามสอบ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดน่าน สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดพญาภู พระอารามหลวง มีพระภิกษุสามเณรสมัครเข้าสอบรวม 113 รูป/คน โดยแยกเป็นชั้นประโยคดังนี้ ประโยค 1-2 จำนวน 53 รูป ประโยค ป.ธ.3 จำนวน 15 รูป ประโยค ป.ธ.4 จำนวน 5 รูป ประโยคบาลีศึกษา 1-2 จำนวน 39 คนและประโยคบาลีศึกษา 4 จำนวน 1 คน

ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล ภาพ / ข่าว

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery