0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 มี.ค. 2021 ::

พ่อเมืองน่าน เปิดจวน Kick off ปลูกผักสวนครัว ชวนคนน่าน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางประภา บุญหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ แปลงผักบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงได้มีแนวคิดในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติในระดับครัวเรือน อีกทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ และถ้าหากปลูกแล้วเหลือจากการบริโภค ยังสามารถนำไปจำหน่าย เกิดเป็นรายได้อีกทางช่องทางหนึ่ง โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคควบคู่ไปกับอาชีพหลัก ในขณะเดียวกัน กรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้มีโครงการ “แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะได้มีอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไว้รับประทานแล้ว ยังทำให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ด้วยการให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 
         ในส่วนของจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 โดยดำเนินการตาม 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” ให้มีการเชิญชวนผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย นายอำเภอ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมพัฒนาชุมชน ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย คนละ 10 ชนิด เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน 
ขั้นที่ 2 “ผู้นำต้องทำก่อน “รณรงค์เชิญชวน ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
ขั้นที่ 3 “นักพัฒนา 3 ประสาน กลไกการขับเคลื่อน” สร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสาน ในระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ 4 “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ร่วมรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์คัดแยกขยะ ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต 
ขั้นที่ 5 “ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น” ถ่ายทอดวิธีปฏิบัติสู่ลูกหลานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัว
ขั้นที่6 “ถอดรหัสการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารยั่งยืน” ร่วมประเมินผลการความสำเร็จของโครงการและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรม (1 อปท. 1 อำเภอต้นแบบ)
 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
23 มีนาคม 2564

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery