0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

13 เม.ย. 2021 ::

น่านอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์

น่านอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
วันนี้ 13 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ วัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จังหวัดน่านอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์ พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนข้าราชการร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
สำหรับพิธีสรงน้ำพระราชทานฯ จัดขึ้นที่วัดสวนตาล ในช่วงเช้าของวันที่ 13 เมษายน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไว้ต่อไป โดยวันนี้ (13 เมษายน) คนเมืองถือว่าเป็นวันสังขาลล่องตามประเพณีล้านนาไทยแต่เดิมมา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับวัดสวนตาล สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราว พ.ศ.1955 เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ในบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว พระเจ้าติโลกราช แห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1993 เพื่อแสดงถึงชัยชนะ ที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่าน ไว้ในพระราชอำนาจ ทุกปีใหม่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ชาวน่าน จะจัดงานนมัสการ และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ เพราะชาวน่านเคารพนับถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองน่านมายาวนานกว่า 600 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงเป็นประจำทุกปี
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery