0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 เม.ย. 2021 ::

จังหวัดน่านขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น

จังหวัดน่านขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีการแพร่ระบาด ของโรคทีอาจหาให้เสียงหรือมีโอกาสติดโรค
 
ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ จัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค ในกรณีจัดกิจกรรมให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุญาตล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ โดยให้ดำเนินการดังนี้
 
- จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม 51-300 คน ให้ขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่
- จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม 301 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาต ต่อนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดน่าน (พิจารณาอนุญาต โดยมติเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน)
 
โดยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการจัดกิจกรรม หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง จะไม่พิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรม
ผู้จัดกิจกรรมจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และมาตรการอื่นตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป